Regulamin

logo komplet Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy”.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Powiat Strzeliński  realizuje projekt pn.„Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy”

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy -konkursy horyzontalne.

3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Projekt jest realizowany w CKZiU w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

5. Zasięg terytorialny Projektu – Województwo Dolnośląskie, Subregion Wrocławski, Powiat Strzelin.

6. Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r.

7. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu.

8. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2

Definicje

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:

1. Projekt – „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy” realizowany przez Powiat Strzeliński

2. Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3. CKZiU w Strzelinie - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

4. CKZiU w Ludowie Polskim - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim.

5. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.

6. Uczestnik Projektu( UP) – to osoba, która:

a. spełnia kryteria dostępu zamieszczone w § 4,

b. podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe, wypełniła formularz rekrutacyjny,

c. została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Oświadczenia, Formularz rekrutacyjny, Regulamin rekrutacji do Projektu.

d. podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie.

§ 3

Cele Projektu i formy wsparcia

1. Cel realizacji projektu:

Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w CKZiU w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim poprzez zastosowania instrumentów wsparcia dla uczniów takich jak staże, szkolenia , kursy uprawnień zawodowych, stypendia dla uzdolnionych uczniów , dokształcanie i staże zawodowe dla nauczycieli, modernizacja zaplecza sprzętowego. Dzięki tym kompleksowym działaniom  absolwenci naszych szkół zwiększą  szans na rynku pracy i przyczynią się do rozwoju gospodarczego i większej atrakcyjności Powiatu Strzelińskiego w zakresie nowych inwestycji.

2. Promocja projektu:

Działania informacyjno-promocyjne będą prowadzone przez cały okres realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi
w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.  CKZiU w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim zostaną rozwieszone plakaty . Ponadto informacja będzie dostępna na stronie internetowej Powiatu Strzelińskiego  i CKZiU w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim .

3. Przewidziane formy wsparcia dla uczniów  z CKZiU w Strzelinie  oraz   uczniów CKZiU w Ludowie Polskim:

Realizacja kursów nadających uprawnienia dla uczniów  CKZiU w Strzelinie:

- Kurs na koparkę jednonaczyniowa  /10 uczniów

- Kurs agregat tynkarski  /20 uczniów

Kurs rusztowania metalowe   /18 uczniów

- Kurs wózki jezdniowe podnośnikowe z wymianą butli /40 uczniów

- Kurs spawanie /25 uczniów

- Kurs na prawo jazdy/60 uczniów

- Kurs obsługi kasy fiskalnej /50 uczniów

- Kurs autocad I stopień /25 uczniów

 

Realizacja kursów nadających uprawnienia dla uczniów  CKZiU w Ludowie Polskim:

- Kurs baristy  /  36  uczniów

- Kurs barmański / 36  uczniów

- Kurs prawo jazdy kat.B /40 uczniów

- Kurs carvingu /48 uczniów

- Kurs operatora kombajnu zbożowego /45 uczniów

- Kurs operatora wózka widłowego /45  uczniów

- Warsztaty cukiernicze /24 uczniów.

 

Staże dla uczniów technikum

- 40 uczniów  w CKZiU w Strzelinie

- 25 uczniów w CKZiU w Ludowie Polskim

Realizowane będą w zakresie 150h, 8h/dziennie przez 4 tygodnie w okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień).

Wyjazdy na zajęcia  do ośrodków specjalistycznych (po 30 uczniów )

- Politechnika Wrocławska (technik informatyk)

- Politechnika Wrocławska (technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik mechanik)

- Politechnika Opolska (technik informatyk)

- Politechnika Opolska (technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik mechanik)

- Wyższa Szkoła Logistyki we Wrocławiu (technik logistyk)

- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (technik ekonomista)

Stypendia dla uczniów  z CKZiU Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim.

Przyznanie uczniom spełniającym kryterium: najwyższej średniej ocen z przedmiotów zawodowych (powyżej 4,5). Stypendium przyznawane na okres 10 miesięcy: od września 2017 do czerwca 2018 (40  uczniów z CKZiU Strzelin  i 30 uczniów   z CKZiU w Ludowie Polskim) w wysokości 100,00 zł/ miesięcznie. W przypadku większej liczby uczniów spełniających ww. kryterium pierwszeństwo będą miały osoby z najwyższą średnią ogólną, a następnie najwyższą frekwencją za rok poprzedni.

    

 Wycieczki zawodowoznawcze 

- Fabryka Toyota Wałbrzych 

- Fabryka Toyota Jelcz Laskowice

- Fabryka Rockwool w Cigacicach

- Fabryka Incopal w Zduńskiej Woli

- Fabryka Rooben w Środzie Śląskiej

- Fabryka silników w Polkowicach

- Hotel Gołębiowski Karpacz

- Targi Reklamy i Poligrafii w Centrum Nauki Kopernik

- Targi Polagra –Premiery w  Poznaniu

 

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu – CKZiU Ludów Polski

- Staże dla nauczycieli zawodu w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia 5 nauczycieli

-  Studia podyplomowe dla nauczycieli w zawodzie technik architektury krajobrazu 1 nauczyciel.

-  Studia podyplomowa dla nauczycieli   w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych1 nauczyciel.

§ 4

Uczestnicy Projektu

Projekt skierowany jest do 400 uczniów (90 K) z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie  oraz 190  uczniów (60  K) i 7  nauczycieli zawodu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim. 

§ 5

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy” 

2. Zgłoszenie udziału w formie wsparcia

3. Formularz rekrutacyjny  dla ucznia lub formularz rekrutacyjny dla nauczyciela,

4.   Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia lub deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela.

5.  Oświadczenie uczestnika projektu.

§ 6

Rekrutacja Uczestników Projektu

1. Nabór odbędzie się na podstawie jawnego regulaminu rekrutacji (dostępnego na stronie internetowej CKZiU w Strzelinie,  CKZiU w Ludowie Polskim i szkolnych tablicach ogłoszeń)

2. Rekrutacja Uczestników Projektu odbędzie się w CKZiU w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim na poszczególne formy wsparcia. Informacje  o terminach rekrutacji  zostana ogłoszone na stronach internetowych, tablicach informacyjnych szkół.

3. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.

4. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wyszczególnionych 5 pkt.2-5.

5. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w sekretariacie szkół, lub przekazać nauczycielom  wychowawcom, dyrekcji.

6. Kwalifikacja Kandydatów do projektu:

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 400 uczniów (90 K) z  CKZiU  w Strzelinie oraz 190 uczniów (60 K) i 7 nauczycieli zawodu  z CKZiU w Ludowie Polskim, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne .

7. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne spełnienie kryteriów udziału.

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach /formach wsparcia jest uczestnictwo, w co najmniej 80% godzin w ramach zajęć/ form wsparcia. Dopuszcza się maksymalnie 20% godzin nieobecności, w tym nieobecności usprawiedliwionych w powodu choroby lub ważnych wypadków losowych..
W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik/czka może zostanie skreślony/a z listy Uczestników, a jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

9. Etapy rekrutacji:

I. Warunki uczestnictwa w projekcie:

Kryteria formalne

- status: uczeń CKZiU w Strzelinie,

- status: uczeń CKZiU w Ludowie Polskim,

- status: nauczyciel zawodu w  CKZiU,

- uczeń/nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie.

W przypadku większej liczby uczniów niż zaplanowano pierwszeństwo udziału w projekcie mają :

-uczniowie z terenów wiejskich – (weryfikacja na podstawie oświadczenia UP i danych uczniów zgromadzonych             w CKZiU Strzelin, CKZiU Ludów Polski),

-uczniowie z SPE –  (weryfikowane na podstawie opinii PPP o dysfunkcjach i trudnościach w nauce),

-uczniowie z rodzin o niskim statusie materialnym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwego OPS).

- kolejność zgłoszeń.

Kryteria pierwszeństwa rekrutacji nauczycieli:

- nauczyciel/ka zawodu zatrudniony/a w/CKZiU, który/a nie uczestniczył/a w ostatnim roku szkolnym w żadnej formie podwyższania kompetencji/kwalifikacji

Na podstawie kompletnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje uczestnika do projektu zostanie wyłoniona odpowiednia GD. Zgodnie z założeniami projektu możliwe jest korzystanie 1 uczestnika z kilku form wsparcia w projekcie, adekwatnie do indywidualnych potrzeb. Po zakwalifikowaniu do projektu każdy uczestnik podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnioną ankietę oczekiwań (źródło danych dotyczących bieżących potrzeb i oczekiwań)

I. Nabór zgłoszeń: dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenia deklaracje uczestnictwa w projekcie) będą przekazywane za pośrednictwem dyrekcji szkół, nauczycieli i wychowawców na zebraniach z rodzicami lub lekcjach wychowawczych, dokumentacja będzie również dostępna w sekretariacie  CKZiU w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim.

II. Ocena formularzy: dokumentacja rekrutacyjna będzie weryfikowana na bieżąco przez opiekunów we współpracy   z koordynatorem projektu na podstawie przedłożonej dokumentacji rekrutacyjnej. Ponadto będzie sprawdzana kompletność dokumentów i kryterium uczestnictwa weryfikujące przynależność do grupy docelowej zgodnie z opisem we wniosku o dofinansowanie - na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Dokumenty  złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

10. W każdej szkole zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane w miarę rezygnacji uczestnika projektu z listy podstawowej.

11. O przyjęciu do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

12. O wynikach rekrutacji uczestnicy projektu zostaną powiadomieni przez wychowawców lub dyrektora szkoły.

§ 7

Obowiązki Uczestników Projektu

1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do:

a). zapoznania się z niniejszym regulaminem;

b). podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (w przypadku osoby poniżej 18 l. oświadczenie rodzic/opiekun prawny)

c). pełnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach na które został zakwalifikowany;

d). wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w innych badaniach będących elementem monitoringu i ewaluacji projektu  w trakcie jego trwania i po zakończeniu swojego udziału w projekcie

e). dostarczania wszystkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Organizatora;

f). informowania Organizatora o wszelkich zmianach mających wpływ na status Uczestnika uprawniający go do udziału  w Projekcie.

§ 8

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestników w momencie rozpoczęcie udziału w Projekcie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestniczki/ka w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestniczki/ka z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Osoba, która zastąpiła Uczestnika/Uczestniczkę otrzyma wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiła.

§ 9

Zasady monitoringu Uczestników/czek

1. Potwierdzenie obecności uczestnika/czki  na zajęciach każdorazowo następuje poprzez sprawdzenie obecności i złożenie podpisu przez uczestnika/uczestniczkę na liście obecności.

2. Wymagane jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas realizowanych form wsparcia, które potwierdzać mają udział osób na zajęciach. Dokumentacja fotograficzna wykonywana będzie przez osobę prowadzącą dane zajęcia, a następnie przekazywana opiekunowi zadania. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć na potrzeby monitoringu w projekcie.

3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.

4. Uczestnicy zobowiązani są do okazania dokumentacji potwierdzającej nabyte kwalifikacje / kompetencje po opuszczeniu programu m.in. zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.

5. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji podczas udziału w projekcie.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.

3. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej projektu

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Drukuj

  • /index.php/harmonogramy
  • /index.php/kategorie/8-menu/3-zapytania-ofertowe